Info OCMW Zaventem
www.johanslembrouck.be


Agenda van de O.C.M.W. zittingen

2015

Raad van 6 januari verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 3 februari verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 3 maart verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 7 april verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 5 mei verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 2 juni verslag openbare zitting, klik hier


Vergadering van 2 februari 2016

Agenda: 

1. Goedkeuring notulen Raad van 15 januari 2016, deel A: openbare zitting.

2. Betaling inkomende facturen.
3. Uitbreiding Woon- en Zorgcentrum en bouw administratieve  vleugel:
    - Perceel  1 (Afbraak.verken, ruwbouw, afwerking,  buitenaanleg en  pilootaannemersopdracht)
wijziging nummer  J 9 - punt  J  - overkapping  luchtgroepen dak - schrijven F.Windey  9.12.2015
wijziging nummer 24
    - Perceel 4 (Elektrische  installaties)
      wijziging nummer 19
    - Opnamecriteria i n het WZC
4. Ter kennisgeving - schrijven van Care Property Jnvest de dato 12 januari 2016 - erfpachtvergoedingen 2016 voor serviceflats Sterrebeek, De Sterre en Sint-Stevens-Woluwe, De Veste.

Gesloten gedeelte

Punten 5 en 6.


Vergadering van 5 januari 2016.

Openbaar gedeelte

1. Akteneming beëindiging mandaat als OCMW-Raadslid van l. De Maegd per 31.12.2015 en verzaking  mandaat door opvolger Katrien Eggers.
2. Goedkeuring notulen Raad van l december 2015, deel A: openbare zitting.
3. Betaling inkomende facturen.
4. Uitbreiding Woon- en Zorgcentrum  en bouw administratieve  vleugel
   a) Perceel 7.4 (Bureaustoelen): wijziging nummer  1.
   b) Omgevingswerken :toewijzing.
   c) Onderhandelingsprocedure  "Verplaatsen  beeldje R ik Poot".
5. Renovatie Woon- eo Zorgcentrum:  keuken en kamers gelijkvloers blok  B - principieel akkoord.
6. Ter kennisgeving: schrijven van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvouding van Theo Francken.

Gesloten gedeelteVergadering van 1 december 2015.


Openbaar gedeelte

1. Vaststelling jaarrekeningen 2014.
2. Goedkeuring notulen Raad van 3 november 2015, deel A: openbare zitting.
3. Betaling  inkomende facturen.
4. Uitbreiding Woon- en Zorgcentrum en bouw administratieve vleugel.
  a)    Perceel 1 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht): wijzigingen 21 en 22.
  b)    Perceel 4 (elektrische installaties): wijzigingen 17 en 18.
  c)    Perceel 6 (schrijnwerkmeubilair): wijzigingen 4 en 5.
  d)    Ter kennisgevi ng brief van Belfius dd. 24/09/2015 (overkapping op dak)
  e)    Prijsbepali ng kamers Woon- en Zorgcentrum - bij (tijdel ijke) verhuis.
5. Nalatenschap Mariette Verhoeven - bijzonder legaat - bestemming.
6. Verhoging bedrag maaltijdcheques met ingang op O 1/01/20 l 6.
7. Minimale levering van aardgas via de budgetmeter - ke1misgeving.

Gesloten gedeelte

Punten 8, 9 en 10.


Vergadering van 6 oktober 2015.

Agenda:
1. Goedkeuring notulen Raad van 1 september 2015, deel A: openbare zitting.


Vergadering van 1 september 2015

Agenda:
1. Goedkeuring notulen van 7 juli 2015.
2. betaling inkomende facturen
3. Uitbreiding Woon -en Zorgcentrum en bouw administratieve vleugel
 a) Aan vraag van de gebruikerstoelage VIPA
 b) Diverse
4. Interlokale "Woonwijzer Midden Brabant"
 a) Wijziging statuten wegens toetreding gemeente en OCMW van Overijse
 b) Verlenging subsidiedossier
5. Dienstenonderneming Zaventem: aanvraag goedkeuring tot overdracht.

Vergadering van 7 juli 2015 om 20u

 Agenda:
 1. Goedkeuring notulen Raad van 2 juni 2015, deel A: openbare zitting.
 2. Uitbreiding Woon-en Zorgcentrum en bouw administratieve vleugel:
 a) Toelichting door dhr. Frans Windey, projectleider Belfius en dhr. Emile Liétar, werfopvolger, inzake de nieuwbouw
 b) Verrekeningen:
 -Perceel 1 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht)
 wijziging nummer 19.
 -Perceel 4 (elektrische installaties)
 wijziging nummer 13.
 wijziging nummer 14.
 c) Goedkeuring erfpachtovereenkomst met Eandis voor MS-distributiecabine te Zaventem, Werkmansstraat.
 d) Intrekking Besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 en nieuw besluit van de administrateur-generaal van 26 juni 2015 tot goedkeuring, wijziging of afwijzing van erkenningskalenders voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
 e) Diverse nieuwbouw.
 3. Betaling inkomende facturen.
 4. Wijzigingen Rechtspositieregeling.
OCMW installatievergadering van 7 januari 2013.

De verkiezing van de OCMW-raad is een omslachtige procedure. In tegenstelling tot de gemeenteraadsleden worden de OCMW-zetels niet rechtstreeks door de inwoners verkozen. Het zijn de gemeenteraadsleden die dat doen bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Elk gemeenteraadslid krijgt zes stemmen, die hij of zij naar goeddunken mag verdelen over de kandidaten. Die hebben elk achttien stemmen nodig voor een OCMW-zetel. Per drie gekozenen in de gemeenteraad kan een partij dus theoretisch één persoon afvaardigen naar het OCMW.

Werden door de gemeenteraad van 2 januari 2013 aangeduid als OCMW-raadslid en legden op de OCMW-installatievergadering van 7 januari de eed af:

Voor open-vld: Guy VAN DAMME, Natalie MISEUR, Martine ROBBERECHTS en Sonja JACOBS.
Voor CD&V:  Gerard VAN ACHTER
Voor sp.a: Eddy VANGINDERTAEL
Voor N-VA: Fons PIESSENS en Marijke HEIRMAN
Voor Groen/Leef: Imelda DE MAEGD
tem 31 december 205 waarna zij wordt opgevold door Katrien EGGERS van Groen.

Voor UF: Patrick VAN CAUWENBERGHE en Jean-Michel HUBERT

Verkiezing van de voorzitter.

De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht. Die voordrachtsakte moet:
- ondertekend zijn door meer dan de helft van de verkozen raadsleden;
- en ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde voordrachtsakte tot raadslid werden verkozen. Als die oorspronkelijke voordrachtsakte waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt slechts twee verkozenen telt, dan volstaat de handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.

De voordrachtsakte wordt vóór de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aan de Elke MARTENS, secretaris van het OCMW overhandigd. Sonja JACOBS werd op voordracht van 18 december 2012 verkozen tot OCMW-voorzitter. De voorzitter zal ook deel uitmaken ven het schepencollege. Door de voorzitter werd Martine ROBBERECHTS aangesteld tot ondervoorzitter. Wanneer de voorzitter tijdelijk afwezig is, wordt hij/zij vervangen door het de ondervoorzitter. De voorzitter beslist volledig vrij over deze aanwijzing.


Verkiezing van het Vast Bureau
Het Vast Bureau is opgericht binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en is belast met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Het vast bureau bestaat uit  4 leden, met inbegrip van de voorzitter van de OCMW-raad Sonja JACOBS, die van rechtswege voorzitter is van dit comité.
Werden telkens met drie stemmen verkozen tot werkend lid:

Fons PIESSEN
Eddy VANGINDERTAEL
Guy VAN DAMME

Bijzonder Comité Sociale Dienst
Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een Bijzonder Comité voor Sociale Dienst opgericht, bestaande uit 4 leden, met inbegrip van de voorzitter van de OCMW-raad Sonja JACOBS, die van rechtswege voorzitter is van dit comité. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst behandelt aanvragen op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.
Werden telkens met drie stemmen verkozen tot werkend lid:

Natahlie MISEUR
Martine ROBBERECHTS
Gerard VAN ACHTER


Bijzonder Comité van het Woon- en Zorgcentrum
Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een Bijzonder Comité van het Woon- en Zorgcentrum opgericht, bestaande uit 4 leden, met inbegrip van de voorzitter van de OCMW-raad Sonja JACOBS, die van rechtswege voorzitter is van dit comité. Het comité geeft advies inzake het beleid en de organisatie in het algemeen van de woonzorgcentra en de serviceflats waarover het OCMW beschikt.
Werden telkens met drie stemmen verkozen tot werkend lid:

Marijke HEIRMAN
Imelda DE MAEGD
Guy VAN DAMME

Ambtshalve aanstelling van de OCMW-gemeenteontvanger als finandeel beheerder.

Bij besluit van 7 september 2012 van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet is bepaald dat de titularissen van de graad van ontvanger vanaf 1 januari 2013 voortaan de titel van financieel beheerder dragen. Het gaat om een ambtshalve heraanstelling van de heer Johan DECRAENE, statutair benoemd ontvanger van het OCMW van Zaventem tot statutair benoemd financieel beheerder van het OCMW van Zaventem, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut.
Verslagen van de O.C.M.W. zittingen

2007
Raad van 6 november 2007, verslag openbare zitting, klik hier.  
Raad van 4 december 2007, verslag openbare zitting, klik hier.

2008
Raad van 8 januari 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 februari 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 maart 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 1 april 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 mei 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 juni 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 1 juli 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 augustus 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 september 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 7 oktober 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 november 2008, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 december 2008, verslag openbare zitting, klik hier.

2009
Raad van 6 januari 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 februari 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 maart 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 7 april 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 mei 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 juni 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 7 juli 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 augustus 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 1 september 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 oktober 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 november 2009, verslag openbare zitting, klik hier.
De Raad van december 2009 werd afgelast wegens te weinig agendapunten.


2010

Raad van 5 januari 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 februari 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 maart 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 april 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 mei 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 1 juni 2010, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 juli 2010, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 7 september 2010, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 5 oktober 2010, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 4 november 2010, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 7 december 2010, verslag openbare zitting, klik hier

2011

Raad van 31 januari 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 1 maart 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 april 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 mei 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 7 juni 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 juli 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 september 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 oktober 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 8 november 2011, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 december 2011, verslag openbare zitting, klik hier.


2012


Raad van 3 januari 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 7 februari 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 maart 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 april 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 8 mei 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 5 juni 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 3 juli 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 september 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 2 oktober 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 6 november 2012, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 december, verslag openbare zitting, klik hier.

2013

Installatievergadering van 7 januari 2013, klik hier

Raad van 5 februari, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 5 maart, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 2 april, verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 7 mei, verslag openbare zitting, klik hier.
Raad van 4 juni verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 2 juli verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 27 november verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 3 december versleg openbare zitting, klik hier
Raad van 17 december verslag openbare zitting, klik hier

2014

Raad van 7 januari verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 4 februari verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 26 februari verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 1 april verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 6 mei verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 3 juni verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 1 juli verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 2 september verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 7 oktober verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 4 november verslag openbare zitting, klik hier
Raad van 2 december verslag openbare zitting, klik hierNieuws over het OCMW

Datum 3 maart 2011
Restaurant voor 65+ in Woluwe.

Uit Het Nieuwsblad van 3 maart 2011

Op de OCMW-raad is het restaurant voor 65+ unaniem goedgekeurd. In het serviceflats complex “De Veste” in Sint-Stevens-woluwe zal vanaf de maand april, elke dinsdagmiddag, een warme maaltijd worden aangeboden aan de 65+’s. Deze maaltijd bestaat uit een soep, hoofdgerecht (vlees of vis, aardappelen of rijst of pasta en seizoensgroenten) en dessert. Deze maaltijd met een frisdrank wordt aangeboden

In de maand augustus is er geen Raadszitting gepland, tenzij in bijzondere omstandigheden

 

aan 7.50 euro.
In de cafetaria van De Veste, kunnen er tijdens de openingsuren (14u tot 16u30) tijdens de weekdagen bonnetjes worden aangekocht. Deze bonnetjes zullen voor een bepaalde dag (datum vermeld op bonnetje) zijn en zijn niet inwisselbaar. De maaltijden zullen doorgaan op dinsdagmiddag van 12u tot 13u, het restaurant wordt gesloten om 13.30u.
In functie van het succes zal het OCMW  in de andere deelgemeenten dit initiatief eveneens opstarten, aldus OCMW-voorzitter Lieve Wierinck.
Datum 7 oktober 2010

Rusthuis Trappeniers begint aan grote renovatie

Uit Het Nieuwsblad van 7 oktober 2010

Rusthuis Trappeniers wordt grondig vernieuwd. En een flink stuk groter. De capaciteit stijgt van 66 naar 99 bedden. De werken starten volgend jaar en duren minstens tot 2015. Het project kost 18 miljoen euro.
De eerste steen van OCMW-rusthuis Trappeniers aan de Hector Henneaulaan werd in 1971 gelegd. Het gebouw is verouderd. Er zijn bijvoorbeeld nog toiletten op de gang, niet in de kamers.

'Het gebouw voldoet niet meer aan de voorschriften', geeft OCMW-voorzitter Lieve Wierinck (Open VLD) toe. 'Sinds 2002 zijn we bezig met de renovatieplannen, maar volgend jaar kan er eindelijk worden begonnen.'

'In een eerste fase gaan we de administratieve vleugel afbreken. Dan wordt er een nieuwe vleugel gebouwd. Op de eerste en tweede verdieping komen kamers. Als die vleugel afgewerkt is, verhuizen de bewoners van het bestaande rusthuis en pakken we het oude rusthuis aan. Er komt dus een volledig nieuw gebouw dat één geheel zal vormen.'

Op de gelijkvloerse verdieping komt het OCMW met de administratie en sociale dienst, op de bovenverdiepingen komen de kamers. 'We streven ernaar de bewoners zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de bouwwerken. Ze zullen in ieder geval altijd een dak boven hun hoofd hebben. De administratie van het OCMW verhuist voor de duur van de werkzaamheden naar een ander gebouw in de Henneaulaan. Vermoedelijk zullen de werken tot 2015 duren.'

Als de werken voltooid zijn, is de capaciteit van het rustoord gevoelig groter: van 66 naar 99 bedden. Het project kost 18 miljoen euro. 'Aan beide kanten van het rusthuis komt een groot terras. De ene kant heeft uitzicht op het park, de andere kijkt uit op het Imbroek. Het rusthuis zal voldoen aan de meest recente richtlijnen qua veiligheid en comfort', besluit Wierinck.


Datum 16 maart 2009

OCMW renoveert rustoord Trappeniers

In het OCMW-rustoord Trappeniers is de renovatie van de vleugel aan de Werkmansstraat begonnen. De werken zullen ruim twee jaar in beslag nemen.
In 2010 wordt de oude vleugel van het rusthuis afgebroken wordt er en een nieuw complex opgericht. De capaciteit verhoogt van 68 naar 99 bedden.

OCMW-voorzitter Lieve Wierinck: 'Vooraleer deze ingrijpende werken aan te vatten, begonnen we de voorbije weken met de renovatie van de vleugel aan de Werkmansstraat. De vloerbekleding wordt vervangen, de elektriciteit wordt aangepast, de muren krijgen een lik verf.'

De bewoners kunnen er blijven. De technische dienst van het OCMW voert een deel van de werken 's nachts uit.
De kostprijs van de renovatie wordt geraamd op 200.000 euro. 'Een goedkope oplossing omdat we de werken in eigen beheer uitvoeren. In juli 2011 hopen we de werken te beëindigen', zegt Lieve Wierinck. (kms)

Het Nieuwsblad 14 en 15 maart 2009.

Datum 6 juni 2008
De rekeningen 2007 van het OCMW

Auteur Alfons Piessens, lid van het Vast Bureau van het OCMW

Het nazicht van de rekeningen van 2007 leerde ons dat de gemeentelijke toelage voor het OCMW is gedaald ten opzichte van 2006. In 2006 was deze 3.337.770,86 €., voor 2007 is het 2.979.883,37 €.

Bekijken we het aantal inwoners in 2007 dan is dit 29.034 mensen, U en ik inbegrepen.
Spitsen we ons toe op de gemeentelijke bijdrage dan geeft dit 102,63 € per inwoner dat uitgegeven wordt aan de diensten van het OCMW. Mede door de stijging van het aantal inwoners ( 383 inwoners  meer n 2007 dan in 2006) geeft dit dus een daling  met ongeveer 13,86 € per inwoner.


Datum: 11 april 2008.
Service Flats, Mechelsesteenweg, Sterrebeek.

De nieuwe naam voor het nieuwe Service Flatgebouw is “De Sterre”

Vaststelling verblijfsvergoeding.
Op basis van de verschillende kostprijselementen bepaalde het Comité Woon- en Zorgcentrum de dagprijs op 21,5€ en 22€. Deze laatste prijs geldt voor vier flats met een grotere oppervlakte.
De volgende kosten zijn hier niet inbegrepen en zullen door de bewoners afzonderlijk moeten betaald worden: huisvuilzakken, elektriciteit en waterverbruik, kabeltelevisie en gebruik van de gemeenschappelijke wasmachines en droogkasten.

Bron: OCMW Zaventem

Datum: 17 november 2007

De beleidsnota voorgesteld door Lieve WIERINCK (open-VLD), schepen en Voorzitter van het O.C.M.W., op de gemeenteraad van 26 november 2007 kan je hier lezen.


OCMW Zaventem:
Beleidsnota budget 2008 (de nieuwe naam voor de begroting)

Auteur : Alfons Piessens.

De werking van het OCMW is in de loop der jaren gegroeid rond drie kernactiviteiten.
De individuele hulpverlening(sociale dienst), een aanbod thuiszorg en het beheer van instellingen en gebouwen.
In de huidige bestuursperiode, die loopt tot 2012, achten wij het wenselijk de volgende beleidsopties te nemen:

A SOCIALE DIENST

Consolidatie van de huidige werking op het gebied van leefloon,aanvullende financiële hulp, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, arbeids- en integratietrajecten.

Integratie van de gemeentelijke socialedienst en hun takenpakket op het gebied van pensioenen,mindervalidenvergoeding en aanvullende sociale voordelen.

Mogelijkheid tot implementatie van de voorstellen welke uit het lokaal Sociaal beleidsplan naar voor komen.

“Sociaal huis” wij opteren voor centralisatie van onze diensten en doorverwijzingsfunctie naar het aanbod van derde actoren.

B THUISZORGDIENSTEN

Opdrijven van het aantal uren gezinshulp (Nu reeds neemt het OCMW meer dan 60 % van het totaal aanbod voor zijn rekening) En in de poetsdienst zelfs meer dan 80% van het totaal aanbod in de gemeente. Wij willen dit nog uitbreiden zowel in gezinshulp als poetsdienst.

Het bijkomende personeel voor deze uitbreidingen is in de begroting 2008 opgenomen.

De maaltijdbedeling zal in 2008 in koude vorm plaats vinden .

Deze koude lijn wordt door de strengere Europese regelgeving opgedrongen. Ze bied voor de gebruikers wel het voordeel dat ze hun maaltijd kunnen nuttigen wanneer ze zelf willen. Een grotere keuzevrijheid in de menu’s zal ook iedereen bekoren.

Het mindermobielenvervoer dat in 2007 reeds een stijging kenden willen we verder doorzetten hiervoor moet het nieuwe aangekochte voertuig volledig inzetten met voldoende personeel.

De thuisverpleging met de 10.000 prestaties per jaar willen we dezelfde activiteit behouden. Al moet men zeggen dat de ene zorg de andere niet is. Het knelpunt hierbij is de aanwerving van geschikt personeel. De krapte op de arbeidsmarkt (8% open vacatures in gans Vlaanderen) voor verplegend en verzorgend personeel wordt door ons dan ook aangekaart in het vvsg.

C INSTELLINGEN EN GEBOUWEN

Woon en zorgcentrum: In de nieuwe vleugel is het wenselijk om een renovatie uit te voeren om deze aan te passen aan de noden van deze tijd. Voor de oude vleugel uit 1975 gaan we een uitbreiding met 30 bedden en de vernieuwbouw voorleggen aan het gemeentebestuur. De eerste aanzet is reeds in het investeringsbudget van 2008 gegeven.

Serviceflats: Een nieuw flatgebouw momenteel in oprichting in Sterrebeek,wordt vermoedelijk in oktober 2008 in gebruik genomen. Een soortgelijk flatgebouw in Sint-Stevens-Woluwe is in voorbereiding.

D ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

De realisatie van bovenstaande doelstellingen zal ongetwijfeld een invloed uitoefenen op de centrale administratie in de financiële en technische dienst.

De nu aanwezige kantoorruimtes zijn te krap en er zijn er onvoldoende.

In het vernieuwbouw project voorzien we bijkomende kantoorruimte en een herziening van de organisatie waardoor de dienstverlening in een aangename ,ergonomische sfeer kan gebeuren.

Het kerndossier de OCMW SITE aan de Henneaulaan.

Het centraal houden van gans het OCMW gebeuren staat centraal.

De begrenzing van het terrein en de stedenbouwkundige voorschriften zorgen ervoor dat men de oppervlakte optimaal moet benutten. Een ondergrondse parking en de bijkomende ontplooiing van de site zal invloed hebben op de kostprijs van het geheel.

De realisatie van bijkomende capaciteit in het Woon- en Zorgcentrum blijft in het totaalbeeld een centrale plaats innemen,maar is ons inziens een voorafgaandelijke voorwaarde voor de totstandkoming van de overige plannen.

De grondige herstructurering van de site met de voorziene plannen voor nieuwbouw vergen inderdaad een aanzienlijke investering. Het komt nu aan het gemeentebestuur toe te oordelen of ze vallen binnen de financiële draagkracht van de gemeente rekeninghoudend met de overige sectoren van het gemeentebeleid.


Datum: 27 janauri 2007

Persmededeling :
Ook te Zaventem samenwerking tussen progressief links en de Franstalige van Union

De fractie van CD&V/NV-A verdenkt het kartel SPA /leef ervan dat ze samenwerken met Union de Franstalige partij. In Zaventem kwamen de partijen altijd overeen om niet samen te werken met de Franstaligen op die manier hoopten ze verdere verfransing tegen te gaan.

De installatievergadering van de OCMW-raad werd even stilgelegd tijdens de verkiezing van de verschillende comités. In de verkiezing voor het Vast bureau was namelijk gebleken dat de raadsleden van Union steun hebben gekregen van SPA/leef en zo mevrouw Joëlle Junck te hebben verkozen tot lid van het vast bureau, zeg maar het dagelijks bestuur van het O.C.M.W.Na beraadslaging en het vervolg van de stemming blijkt het alleen maar te gaan om een zitje in het vast bureau en niet voor het sociaal comité of het comité van het rustoord.De toekomst zal moeten uitwijzen of het bij deze ene keer blijft ,wel staat vast dat dit ook in Tervuren is gebeurd. Alle Vlaamse mandatarissen zullen moeten samenwerken om de verfransing in de rand rond Brussel af te remmen.De verkozenen voor het OCMW te Zaventem zijn: VLD; Wierinck Lieve,(voorzitter), Jacobs Sonja, Leus Erica, Poels André, Lefevre Anne, CD&V/NV-A; Van Achter Gerard, Piessens Alfons, LEEF;Brusseleers Johan, SPA; Van Gindertael Edward, UF; Junck Joëlle, Everard de Harzir Cédric.

Het vast bureau bestaat dus uit Lieve Wierinck(voorzitter),André Poels, Alfons Piessens en Joëlle Junck.

Geschreven door Fons PiessensKeer terug naar de vorige pagina
Keer terug naar de hoofdpagina

© 2010 - Johan Slembrouck
www.johanslembrouck.be
 www.slembrouck.eu